ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ

Annual Return of Faculty position for the Year-2016-17

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE ) ಭಾವಚಿತ್ರ :
1. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರದೀಪ್
ಇ-ಮೇಲ್ : pradeep.ms@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9449363911
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ)
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಾಯಂ 12 ವರ್ಷ 1. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2. ವೇತನಶ್ರೇಣಿ: 37400-67000+AGP 9000
1. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2. ವೇತನಶ್ರೇಣಿ: 37400-67000+AGP 10000
2
2. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಹರೀಶ್ ಎಸ್.ಬಿ.
ಇ-ಮೇಲ್ : hareeshdoc@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9902002145
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಾಯಂ 10 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳುಗಳು 15600-39100+AGP 8000 1
3. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಯಾದವ್
ಇ-ಮೇಲ್ : drlkshmish@yahoo.com
ದೂರವಾಣಿ : 9916140376
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಾಯಂ 11 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳುಗಳು 15600-39100+AGP 8000 4
4. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಸಂಗೀತ. ಆರ್
ಇ-ಮೇಲ್ : sangidatt@rediffmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9663395191
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಾಯಂ 11 ವರ್ಷ 15600-39100+AGP 8000 3