ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE ) ಭಾವಚಿತ್ರ :
1. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಕೆ.ಎಂ. ಮೈತ್ರಿ
ಇ-ಮೇಲ್ : mythrikm@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9663311457
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ)
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಾಯಂ 14 ವರ್ಷ, 3 ತಿಂಗಳುಗಳು 1. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
2. Pay Scale: 15600-39100+AGP 8000
1. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2. Pay Scale:37400-67000+AGP 9000
r. K.M. Mythri
2. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಶಶಿಕಲ
ಇ-ಮೇಲ್ : shashidocbar789@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 7795045417
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಖಾಯಂ 6 ವರ್ಷ, 6 ತಿಂಗಳುಗಳು 15600-39100+AGP 8000 Dr. Shashikala