ನೆಫ್ರೋಲಜಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE ) ಭಾವಚಿತ್ರ :
1. ಹೆಸರು :ಡಾ|| ಉಮೇಶ್ ಎಲ್
ಇ-ಮೇಲ್ : drvishani@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9845455972
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಡಿ ಸಿ ಎಚ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್
ಡಿ ಎಮ್( ಪಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ )
ಡಿ ಏನ್ ಬಿ (ಪಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್)
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋ)
ಡಿ ಏನ್ ಬಿ (ನೆಫ್ರೋ)
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು & ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ವಿಭಾಗ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ಖಾಯಂ 22 ವರ್ಷ, 9 ತಿಂಗಳುಗಳು 37400-67000+AGP 10000 3
2. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್
ಇ-ಮೇಲ್ : smshivaprasad@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 09844006363
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ಖಾಯಂ 15 ವರ್ಷ 1. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2. ವೇತನಶ್ರೇಣಿ: 37400-67000+AGP 9000
1. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
2. ವೇತನಶ್ರೇಣಿ: 37400-67000+AGP 10000
2
3. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಲೀಲಾವತಿ
ಇ-ಮೇಲ್ : leelavathi.v@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9480390763
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ಖಾಯಂ 6 ವರ್ಷ, 8 ತಿಂಗಳುಗಳು 30400-51300/- DR. Leelavathi
4. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಸಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀಧರ್
ಇ-ಮೇಲ್ : drsreedharcg@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9535246939
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ಖಾಯಂ 5 ವರ್ಷ, 8 ತಿಂಗಳುಗಳು 36300-53850/- Dr. Sreedhar
5. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ಕಿಶನ್.ಎ.
ಇ-ಮೇಲ್ : drkishan81@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9482305695
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ಖಾಯಂ Joining From
8-5-2017
15,600 - 39,100 + AGP 8,000(AICTE) Dr. Sreedhar

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ
1 ಹೆಸರು: ಡಾ|| ಆಶಿಶ್ ಪರೀಕ್
ಇ-ಮೇಲ್: aashishsparekh@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ:
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ 1-Jan-2014 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ
2 ಹೆಸರು: ಡಾ|| ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಂ.
ಇ-ಮೇಲ್: satishmadakala21@rediffmail.com
ದೂರವಾಣಿ:
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ 30-Jun-2016