ರೇಡಿಯಾಲಜಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE ) ಭಾವಚಿತ್ರ :
1. ಹೆಸರು : ಡಾ|| ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ.ಕೆ.ಹೆಚ್.
ಇ-ಮೇಲ್ : rrams2009@hotmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 9845514464
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ರೇಡಿಯಾಲಜಿ)
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಖಾಯಂ 22 ವರ್ಷ, 2 ತಿಂಗಳುಗಳು 37400-67000+AGP 9000 1